رییس شورای شهر مشهد: قرنطینه ضروری است | یک دنیا خبر