منچستر بند قرارداد پوگبا را فعال می کند | یک دنیا خبر