جذب نقدینگی 1700 میلیارد تومانی از بخش خصوصی برای تکمیل صنایع معدنی در سال جاری | یک دنیا خبر