گزارش وزیر دفاع از اقدامات، ظرفیت‌ها و توانمندی های وزارت این وزارتخانه برای مقابله با کرونا | یک دنیا خبر