میرزایی: عدم توافق اوپک با روسیه تاثیر چندانی در وضعیت اقتصادی فعلی کشور ندارد | یک دنیا خبر