ضدعفونی شهر مسجدسلیمان توسط کارکنان کارخانجات تانک‌سازی | یک دنیا خبر