تغییر اذان در کویت و ترغیب نمازگزاران به ماندن در خانه | یک دنیا خبر