قزاقستان مجمع اقتصادی آستانه را در بحبوحه شیوع کرونا لغو کرد | یک دنیا خبر