الصادقون: گروه های مقاومت برای مقابله با حملات آمریکاییها آماده اند | یک دنیا خبر