مقتدی صدر: از تعطیلی نماز جمعه و جماعت در شرق متعجب هستم | یک دنیا خبر