مبارز ترکیبی معروف جهان به خاطر ویروس کرونا عزادار شد | یک دنیا خبر