مثل سریال «پایتخت»، به ما هم فرصت بدهید | یک دنیا خبر