رایزنى هاى پوتین با اوپک و آمریکا در باره بازار نفت | یک دنیا خبر