همه شهر تهران آلوده به کرونا است/خطر طوفانی شدن بیماری | یک دنیا خبر