جزئیات پرداخت وام دو میلیون تومانی به کارگران ساختمانی | یک دنیا خبر