تداوم سقوط بازارهای سهام اروپا و آسیا در سایه پاندمی کرونا | یک دنیا خبر