رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی در روز طبیعت ستودنی بود | یک دنیا خبر