بررسی جزئیات تصمیمات جدید دولت برای مقابله با کرونا | یک دنیا خبر