مقام سوئدی:‌ تروریست‌های پناهجو نباید اقامت بگیرند | یک دنیا خبر