ستاره وزنه برداری بانوان در صف اول مبارزه با کرونا | یک دنیا خبر