بنا: آرزویم این است که امثال حسن رنگرز وزیر ورزش شوند/او رفت و از دست من راحت شد! | یک دنیا خبر