هواپیمای حامل کمک های پزشکی روسیه به آمریکا رسید | یک دنیا خبر