یک کاروان نظامی آمریکا از عراق به سوریه منتقل شد | یک دنیا خبر