کنفرانس تغییرات اقلیمی انگلیس به تعویق افتاد | یک دنیا خبر