کاهش تردد ۶۷ درصدی در جاده های کردستان | یک دنیا خبر