تلاش شرکت ادوبی برای تولید اپلیکیشن جهانی دوربین | یک دنیا خبر