حمایت چهره ماندگار دانشگاه تهران از تجهیز آزمایشگاه دانشکده زیست شناسی | یک دنیا خبر