مهم‌ترین هدف پرداخت الکترونیک سداد در آینده‌ای نزدیک افزایش سهم تا ۲۵ درصد از سهم بازار است | یک دنیا خبر