فارابی و عطار دو شخصیت منتخب سازمان جهانی یونسکو برای برگزاری دوسالانه | یک دنیا خبر