پرسپولیس یک شرط باشگاه نادری را قبول ندارد | یک دنیا خبر