تفاوتی در گل‌های زده وجود ندارد/ هدفم همیشه قهرمانی است | یک دنیا خبر