ماکرون تلویحا از لزوم تحریم روسیه و ترکیه سخن گفت | یک دنیا خبر