تعطیلی کنسولگری آمریکا در چین، پاسخ متقابل پکن به واشنگتن | یک دنیا خبر