وزارت خارجه آمریکا: توافق ایران و چین را به دقت زیر نظر داریم | یک دنیا خبر