پیام دوستی مردم تاجیکستان: "ایران بر کرونا پیروز می شود" | یک دنیا خبر