دولت فوراً مشکلات شرکت های آسیب دیده از خصوصی سازی مانند هپکو را برطرف کند | یک دنیا خبر