رجیستر تلفن همراه مسافری صرفا در مبادی ورودی و حضوری | یک دنیا خبر