راهی برای پیش‌بینی زمان یائسگی/ تاثیر عوامل محیطی در پیش‌بینی سن یائسگی | یک دنیا خبر