محشر» در پیاده راه اربعین/ از مسیر زمین تا آسمان در یک نمایش | یک دنیا خبر