جریان تئاترمقاومت با «میزان سن» نقد و بررسی می شود | یک دنیا خبر