سرنوشت محموله‌های بنزین به سرقت رفته توسط آمریکا | یک دنیا خبر