خریداران خانه در کدام منطقه تهران بیشتر سود کردند؟ | یک دنیا خبر