سرپرست روابط عمومی بانک مرکزی منصوب شد | یک دنیا خبر