دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری منصوب شد | یک دنیا خبر