آغاز سخنان رییس جمهور در جلسه هیات دولت | یک دنیا خبر