روحانی: این حرف غلط که نگاه دولت به بیرون است را دیگر تکرار نکنید/ قبل از 92 جنگ نبود | یک دنیا خبر