رویترز | فضای پرهرج‌ومرج اولین مناظره، هدیۀ ترامپ به بایدن پرتناقض بود | یک دنیا خبر