الکاظمی: آمریکا و اتحادیه اروپا در حال بررسی بستن سفارتهایشان در بغداد هستند | یک دنیا خبر