لزوم نظارت دستگاه‌ها در شناسایی شرکت‌های صوری | یک دنیا خبر