مردانی:‌ تختی برای بیماران کرونایی باقی نمانده | یک دنیا خبر